Regulamin

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GRONO SSA


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej "Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, Grono Sportową Spółkę Akcyjną z siedzibą w: 65-247 Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 22, zwanego dalej "Organizatorem" widowisk sportowych w Hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, w czasie których rozgrywane są mecze drużyny należącej do Spółki w lidze krajowej (organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki SA), w europejskich pucharach oraz mecze sparingowe (towarzyskie, przedsezonowe itd.).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować sie do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: "Służby Porządkowe i Informacyjne" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. "Teren Imprezy" oznacza Halę Sportowo-Widowiskową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Sulechowskiej 41.

6. Wstęp na teren Imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem, z wyjątkiem osób objętych zakazem udziału w imprezach masowych na podstawie prawomocnego wyroku Sądu.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych (za wyjątkiem dopuszczonych do sprzedaży przez Organizatora na stanowiskach handlowych zlokalizowanych na terenie Imprezy)
- szklanych i plastikowych butelek z napojami
- puszek z napojami
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
- wszelkich innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy masowej.

8. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 
9. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy
d) usunąć z Terenu Imprezy osoby, których działania opisane zostały w pkt. 9a, 9b, 9c niniejszego Regulaminu.

10. Kto wnosi lub posiada na Terenie Imprezy broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązana są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

14. Organizator, w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi, jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności do utrwalania zachowań osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

15. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy oraz przyszłych imprez Organizatora oraz Sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnikowi Imprezy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za wykorzystanie jego wizerunku w takich przypadkach.

16. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

19. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub do odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami);

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

20. Służby Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) informowania o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze oraz o umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych itp.

c) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie oraz niedopuszczanie osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

21. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres korespondencyjny Organizatora, lub na adres poczty elektronicznej office@basketzg.pl pozostawiając w każdym przypadku dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu) umożliwiające kontakt zwrotny ze strony Organizatora. Reklamacje bez danych kontaktowych nie będą rozpatrywane.

23. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

24. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w oficjalnym serwisie internetowym Organizatora - basketzg.pl.

25. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Partnerzy

Firmom zainteresowanym współpracą marketingową Klub oferuje kilkadziesiąt form świadczeń wizerunkowych. Ich ilość oraz zakres uzależniony jest od wybranej formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt